Zespół Wychowawczy

Szkolny Zespół Wychowawczy zajmuje się rozwiązywaniem problemów wychowawczych oraz podejmują działania profilaktyczne. Zespół działa od początku istnienia naszego gimnazjum - pierwsze spotkanie odbyło się 11.10.2001 r.  Główne cele Szkolnego Zespołu Wychowawczego to czuwanie nad rytmiczną realizacją zadań przewidzianych na dany rok szkolny w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, współpraca z Sądem Rodzinnym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją oraz aktywizowanie rodziców do pracy wychowawczej wobec swoich dzieci oraz większej współpracy ze szkołą.

 Nauczyciele działający w zespole wychowawczym, realizują program profilaktyczny „Wspólna sprawa” dotyczący przeciwdziałania agresji, przemocy i innym negatywnym zjawiskom występującym w szkole, współpracują z Ośrodkiem Kuratorskim, , aktywizują uczniów, wspomagają wychowawców w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw, m. in. poprzez stosowanie mediacji, specjalnych metod przeciwdziałania przemocy, organizowanie interwencyjnych spotkań Szkolnej Komisji Wychowawczej w zakresie patologicznych zachowań wśród uczniów.

 

 Skład Szkolnego Zespołu Wychowawczego:

 W.Wilk – przewodnicząca zespołu

 A.Wyrowiński,   K. Pliszka, M. Bauch – członkowie zespołu

E-Dziennik