REKRUTACJA

 

 

 

Rekrutacja i składanie dokumentów do Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie na rok szkolny 2016/2017 zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Działu V Rozdziału 1 Statutu Gimnazjum nr 1 w  Człuchowie dotyczącymi rekrutacji do Gimnazjum, uwzględniając zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (…) w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy tych czynności

 

Laureaci konkursów interdyscyplinarnych z języka polskiego z historią i matematyki z przyrodą oraz biblijnego, organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranego oddziału. 

 

Kandydaci klas pierwszych gimnazjum, którzy ukończyli szkołę podstawową za granicą lub szkołę obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przyjmowani będą na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w  Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmie decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

E-Dziennik